Wednesday, 18 October 2017

คลังข้อสอบชีววิทยา

คลังข้อสอบชีววิทยา

1. ข้อสอบกลางภาคชีววิทยา ม.4-ม.6
2. ข้อสอบกลางภาควิทยาศาสตร์ ม.1

คลังใบงานชีววิทยา

1. ใบงาน เรื่อง การจำแนกพืชดอก
2.ใบงาน เรื่อง การใช้งานกล้องจุลทรรศน์
3. ใบงาน เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
4. ใบความรู้ เรื่อง ราก
5.ใบงาน เรื่อง กรดนิวคลีอิก
6. ใบงาน เรื่อง คาร์โบไฮเดรต
7. ใบงาน เรื่อง โครงสร้างเซลล์
8. ใบงาน เรื่อง ดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ
9. ใบงาน เรื่อง ปฏิกิริยาในซลล์ของสิ่งมีชีวิต
10. ใบงาน เรื่อง โปรตีน
11. ใบงาน เรื่อง ลิพิด
11. ใบงาน เรื่อง พฤติกรรมของสัตว์
12. ใบงาน เรื่อง วิตามิน
13. ใบงาน เรื่อง สารอนินทรีย์
14. ใบงาน เรื่อง หมู่ฟังก์ชั่น
15. ใบงาน เรือ่ง เอนไซม์
16. ใบงาน เรื่อง ฮอร์โมน 
17. ใบงาน เรื่อง แร่ธาตุ
18.ใบงาน เรื่อง อาณาจักรสัตว์

การทดลองทางชีววิทยา

 1. การตัดเยื้อเยื่อพืช (cross section) 
 2. การตัดตามขวางใบพืช  
 3. กายวิภาคศาสตร์พืชสมุนไพร/พืชสวนครัว
 4. เทคนิคการตัด แบบ free hand section เนื้อเยื่อพืช 
 5. การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ 
 6. การสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย
 7. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
 8. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 

กำหนดการสอนชีววิทยา 

1. ชีววิทยา 1 (ว 31241) ม4


แผนการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา 

1.กระบวนการทางวิทยาศาสตร์